133. Grup İhale İlanı ve Şartnamesi

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

Konu: İhale İlanı
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona
eren 388 adet IV. Grup ve 312 adet II. Grup olmak üzere toplam 700 adet maden sahası ihale edilmek üzere
Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre 06/10/2018 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere
aramalara açılacaktır.

1- Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet
sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.
2- Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı
zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı
Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi,
varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.
5. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği
ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad
kaydedilir.
d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini
yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak
kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli
iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet
Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları
gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

İhalelik Sahaların Haritası

Yorumlar kapatıldı.