Çevre Mevzuatları

11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Çevre Kanunu


Kanun Numarası : 2872
Kabul Tarihi : 9/8/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499
Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.)
Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır… kanunun tamamını indirmek Tıklayınız.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmenliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir… 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek Tıklayınız.

Çevre Denetimi Yönetmenliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir…. 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek Tıklayınız.

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir…. 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek Tıklayınız.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

 Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.…10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-20/12/2014-29211) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak ….03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu ….31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya
olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ….08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh
sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak….04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Atık Yönetimi Yönetmeliği

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına ….02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ….24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar;
a) Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine ….30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan
veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yağların yönetiminde gerekli teknik ….06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin; a) Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine ….25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Amaç

MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım belirlemektir.….30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğili

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar; a) Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretiminin sağlanmasına,.….31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,…22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir.…18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve motorlu araçlarda kullanılacak benzin.…30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve motorlu araçlarda kullanılacak benzin.…26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.…06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Amaç

Madde 1-(1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip.…17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Mükerrer)

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir..…26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Mükerrer)

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler..…26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Endüstriyel Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Türkiye’nin karasal sınırları ve kıta sahanlığı dâhilinde yer alan sulak alanların korunması, yönetimi ve geliştirilmesi ile bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemektir.…04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız.

Maden Atıkları Yönetmeliği

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir..…15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek için Tıklayınız. Yönetmelik Eklerini İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Yorumlar kapatıldı.