Daimi Nezaretçi Atamaları ve Eğitim Programı Hakkında Duyuru (29/09/2017) Yeni!

21 Eylül 2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinin 126. maddesinde;

(1) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odası, dernek veya vakıflar tarafından daimi nezaretçi eğitim programı hazırlanır ve yürütülür.

(2) Eğitim; teorik ve uygulamalı olarak verilir. Bu eğitim sonucunda Genel Müdürlükçe sınav yapılır, sınavda başarılı olanlar adına Ek-1’de yer alan daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir.

(3) Madencilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendislerine başvurmaları halinde, daimi nezaretçi eğitim programına katılma şartı aranmaksızın daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir.

(4) Daimi nezaretçi sertifikası beş yıl süre ile geçerlidir. Sertifika süresi dolan daimi nezaretçiler, yenileme eğitimine tabi tutulur. Yapılan sınavda başarılı olmaları halinde sertifika yenilenir,

Geçici 6. maddesinde;

(1) 6592 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik nezaretçi belgesine sahip olanlar daimi nezaretçi olarak atanabilirler.

(2) Yeraltı İşletmelerinde teknik nezaretçi olarak atananlar, bu Yönetmelikle getirilen tecrübe süreleri aranmaksızın daimi nezaretçi olarak atanabilir.

(3) Maden işletmelerinde denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurması halinde eğitime katılma şartı aranmaksızın daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir. hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda ;

1) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel maden işletmelerinde, en az beş yıl, üretim veya denetim görevinde bulunduğunu belgeleyen Maden Mühendislerine eğitim programına katılma şartı aranmaksızın Genel Müdürlüğümüzce Daimi Nezaretçi Sertifikası düzenlenecektir.

2) Daha önce Teknik Nezaretçi belgesine sahip olanlar ile yeraltı işletmelerinde teknik nezaretçi olarak atanan Maden Mühendisleri daimi nezaretçi olarak atanabileceklerdir.

3) Genel Müdürlüğümüzde daha önce Teknik/Daimi Nezaretçi olarak atanmamış olanlar ile teknik nezaretçi belgesine sahip olmayanlar için Genel Müdürlüğümüzce 30/10/2017 tarihinden başlamak üzere eğitim programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

4) Daimi Nezaretçi Sertifika Eğitim Programına katılmak isteyen Maden Mühendislerinin talep dilekçesi ekinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi, Oda Sicil Belgesi, Diploma veya Çıkış Belgesi fotokopilerinin Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Yorumlar kapatıldı.