Devlet Hakkı(Özel İdare Ve KHGP Payı) Ve Belediye Payı Ödemeleri Hakkında

Konu: Devlet Hakkı(Özeİ İdare ve KHGP Payı)ve Belediye Payı Ödemeleri Hk.
RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
(Devlet Hakları ve Belediye Payları)
Bilindiği üzere 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN,,’un l.maddesinde;

Büyükşehir belediyesi kurulması ve şuurlarının belirlenmesi
MADDE 1 -(1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırlan olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.
(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırlan il mülki sınırlarıdır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları İçerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.
(4) İstanbul ve Kocaeli İl mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.
(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il öze! idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.
(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatlan kaldırılmıştır.
(7) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel İdarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.
Çeşitli Hükümler başlıklı 3 .maddesinin 8. fıkrasında ;
(8) İl özel idarelerinin tiizel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;
a) 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatlan için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alman harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen gelirler,
b) 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ife aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,
c) 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezalan,
ç) 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince yapılan ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen gelirler,
genel bütçeye gelir kaydedilir lıükmii getirilmiştir.
Yürürlük

MADDE 36 – (1) BU Kanunun;
a) 1 inci maddesi: 2 nci maddesi: 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, besinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları; 4 üncü maddesi; 5 inci maddesi; 6 ncı maddesi; 7 nci maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü hariç 13 üncü maddesi; 22 nci maddesi; 25 inci maddesi; 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrası hariç 26 ncı maddesi; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, oniiçüncü, oııbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yİrmidördüncii fıkraları; geçici 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli idareler genel seçiminde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer denilmektedir.
Bu itibarla;
1- Büyük Şehir Belediye sınırları içinde kalan ruhsat sahipleri için 2013 yılında (01/01/2013- 31/12/2013 dönemi)31/04/2014 tarihi itibariyle tahakkuk eden ve son Ödeme tarihi 30/06/2014 tarihi olan devlet haktarı(özel idare ve hazine payı) ile geçmiş yfllarda tahakkuk ettiği halde henüz ödenmemiş ve 6183 sayılı yasaya tabi olan devlet haklarının (özel idare ve hazine payı) tamamı ruhsat sahiplerinin bağlı bulunduğu vergi dairesinde genel biitçeye(Hazine) gelir kaydı İle ödenecektir.
2- Kanun öncesi dönemde tüzel kişiliği belediye olan ancak kanun sonrası,tüzel kişilikleri mahalleye dönüştürülen yerlerde 2013 yılında (01/01/2013-31/12/2013 dönemi)31/04/2014 tarihi itibariyle tahakkuk eden ve son ödeme tarihi 30/06/2014 tarihi olan belediye paylan ile geçmiş yıllarda tahakkuk ettiği halde henüz Ödenmemiş ve 6183 sayılı yasaya tabi olan belediye paylarının tamamı, kanun sonrası dönemde hangi belediye sınırları içine dahil edildi ise o belediyenin hesaplarına ödenecektir.
3- Büyükşelıir Belediyesi olmayan diğer illerde, devlet hakları konusundaki mevcut uygulama aynen devam edecektir.
Bilgilerinize ve gereği rica olunur.

Yorumlar kapatıldı.