Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresleri Hakkında Duyuru (26/09/2017) Yeni!

21/09/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Maden Yönetmeliği geçici 10. Maddesinde “Ruhsat sahiplerinin tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir” ibaresi yer almaktadır. Tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı isimleri listelenen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.

Yorumlar kapatıldı.