Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru (YENİ)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru
Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine;
Bilindiği üzere 09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “KHK/703    Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3-1.pdf)” ile 3213 sayılı Maden Kanununda
“KEP” ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen kanun maddeleriyle ruhsat ve hak sahiplerine cezai müeyyide getirildiğinden,
uhdelerinde bulunan ruhsat sahalarıyla ilgili herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için ruhsat ve
hak sahiplerinin gerekli hassasiyeti göstermesi ve söz konusu madde hükmünün ivedilikle yerine getirilmesi
gerekmektedir.

Yorumlar kapatıldı.