Maden Kanunu Değişikliği Geçici 22. Madde

DUYURU

(04/02/2015)
GEÇİCİ MADDE 22: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 24 üncü maddenin on birinci fıkrası gereğince 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinler için müracaat edilmiş olmasına rağmen süresi içerisinde izinleri alınamamış ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi içerisinde alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hakkında 30.000 TL. idari para cezası uygulanır. İdari para cezası yatırılan ruhsatlar iptal edilmez, bu ruhsatlar hakkında 24 üncü maddenin on birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

3213 sayılı Maden Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısının Geçici 22 nci maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, Kanunun yayım tarihine kadar söz konusu maddenin ruhsat sahiplerince değerlendirilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

Yorumlar kapatıldı.