Teknik/Daimi Nezaretçi Atamamalarına İlişkin Hususlar

TEKNİK NEZARETÇİNİN İLK ATAMASINDA İSTENEN BELGELER;

Yönetmelik ekinde verilmiş teknik nezaretçi atama belgesi (Ek Form-20) 3 nüsha,

Teknik nezaretçi atama belgesi üzerinde Maden Mühendisleri Odası onayı kaşesi,

Teknik nezaretçi atama belgesi üzerinde Maden Mühendisleri Odası vizesi ile ilgili Oda kaşesi,

Teknik nezaretçi atama belgesi üzerinde Maden Mühendisleri Odasından Yeraltı ve/veya Yerüstü işletmesi olduğuna dair Oda kaşesi,

Maden Mühendisleri Odasınca verilen Bilgi Formu 1 nüsha,

492 sayılı Harçlar Kanunu gereği yatırdığı teknik nezaretçi tayin harcı makbuzu aslı, (Teknik nezaretçi tayin harcı diğer harç olarak ruhsat sahibinin bağlı olduğu Vergi Dairesine veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü  hizmet binasında bulunan  Vakıf Bankası Şubesindeki Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi hesabına da yatırılabilir.)

Atama belgesinde adı geçenlere ait imza beyanları (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendisler için imza beyanları istenmez.)

Teknik nezaretçinin imza sirküsü aslı ve nezaretçi sertifikası,

Teknik nezaretçinin oda sicil belgesi, (oda onaylı)

Teknik nezaretçinin diploma veya çıkış belgesi, (noter tasdikli)

Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Ruhsat sahibi adına Vekil kişilerin yapacağı atamalarda;

Ruhsat sahibinin teknik nezaretçi ataması yapabileceğine dair vekaletname aslı,

Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Vekil imza sirküsünün aslı veya Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

TEKNİK NEZARETÇİNİN SONRAKİ ATAMALARINDA İSTENEN BELGELER;

Yönetmelik ekinde verilmiş teknik nezaretçi atama belgesi (Ek Form-20) 3 nüsha,

Teknik nezaretçi atama belgesi üzerinde Maden Mühendisleri Odası onayı kaşesi,

Teknik nezaretçi atama belgesi üzerinde Maden Mühendisleri Odası vizesi ile ilgili Oda kaşesi,

Teknik nezaretçi atama belgesi üzerinde Maden Mühendisleri Odasından Yeraltı ve/veya Yerüstü işletmesi olduğuna dair Oda kaşesi,

Maden Mühendisleri Odasınca verilen Bilgi Formu 1 nüsha, 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği yatırdığı teknik nezaretçi tayin harcı makbuzu aslı, (Teknik nezaretçi tayin harcı diğer harç olarak ruhsat sahibinin bağlı olduğu Vergi Dairesine veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü  hizmet binasında bulunan  Vakıf Bankası Şubesindeki Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi hesabına da yatırılabilir.)

Atama belgesinde adı geçenlere ait imza beyanları (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendisler için imza beyanları istenmez.)

Teknik nezaretçinin imza sirküsü fotokopisi,

Bağ-Kur’lu ise ilk kesmiş olduğu faturanın fotokopisi, (tam zamanlı veya serbest çalışma durumuna göre)Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Ruhsat sahibi adına Vekil kişilerin yapacağı atamalarda;

Ruhsat sahibinin teknik nezaretçi ataması yapabileceğine dair vekaletname aslı,

Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Vekil imza sirküsünün aslı veya Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Teknik nezaretçi olarak atanacakların başka bir sahada daimi nezaretçi olarak atanmamış olmaları gerekmektedir. (Daimi nezaret görevi üstlenmiş olan mühendisler, teknik nezaretçi olarak atanamaz.) Ruhsat sahasında birden fazla işletme var ise her işletmeye ayrı ayrı teknik nezaretçi atanabileceği gibi teknik nezaretçi, ruhsat sahasının tamamına da atanabilir. Teknik nezaretçinin, ruhsat sahasının tamamına yapılan bir atamadan sonraki bir tarihte ruhsatta belirli bir alan ve gerekirse kot belirtilerek başka bir işletmeciye/rödövansçıya verilen bir alan için işletmeci/rödövansçı adı belirtilmek suretiyle, atama ruhsat alanındaki işletmeler için yenilenebilir. Aksi takdirde sahanın tamamına atanmış olan teknik nezaretçinin görev ve sorumlulukları sahanın geneli için devam eder. Her işletme için yapılacak atamalarda teknik nezaretçi atama harcı yatırılması zorunludur.)

DAİMİ NEZARETÇİ GÖREVLENDİRMELERİNDE İSTENİLEN BELGELER;

Ruhsat sahibinin daimi nezaretçi görevlendirmesi yaptığı Maden Mühendisinin ismini bildiren Yönetmelik ekinde verilmiş daimi nezaretçi görevlendirme bildirimi (Ek Form-21),

Daimi nezaretçinin Diploması veya çıkış belgesi, (noter tasdikli)

Daimi nezaretçinin oda sicil belgesi, (oda onaylı)

Daimi nezaretçinin imza sirküsü aslı,

Ruhsat sahibi adına Vekil kişilerin yapacağı atamalarda;

Ruhsat sahibinin daimi nezaretçi görevlendirmesi yapabileceğine dair vekaletname aslı,

Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Vekil imza sirküsünün aslı veya Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

Daimi nezaretçi olarak görevlendirileceklerin başka bir sahada teknik veya daimi nezaretçi olarak atanmamış olmaları gerekmektedir.

Daimi nezaretçi atama ve ayrılma bildirimleri ruhsat sahibince yapılmakta veya ruhsat sahibinin noter tasdiklivekalet yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilerce yapılmaktadır.

TEKNİK NEZARETÇİ GÖREVİNİN SONA ERMESİ DURUMUNDA İSTENİLEN BELGELER;

Teknik nezaretçilik yapan mühendisin istifası halinde; teknik nezaretçi, görev yaptığı döneme ait faaliyet bilgi formunu iki nüsha düzenleyip, bir kopyasını ruhsat sahibine, diğer kopyasını ve sahanın son durumuna ilişkin varsa öneri ve önlemleri içeren rapor ile birlikte Genel Müdürlüğe verir. Hazırlanan faaliyet bilgi formları ve raporlar teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince veya vekilince imzalanır. Ruhsat sahibinin imzadan imtina etmesi halinde Noterden ihbarname ile gönderilir ve ihbarname istifa dilekçesi ekinde Genel Müdürlüğe verilir. Aksi takdirde, faaliyet bilgi formları ve raporlar verilinceye kadar teknik nezaretçi olarak yeni bir göreve bir yıl süresince atanamaz.

Ruhsat sahibinin teknik nezaretçiyi azletmesi halinde; teknik nezaretçi görev yaptığı döneme ait işletme faaliyet bilgi formunu, sahanın son durumuna ilişkin varsa öneri ve önlemleri içeren raporu Genel Müdürlüğe verir. Hazırlanan faaliyet bilgi formları ve raporlar teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince veya vekilince imzalanır. Teknik nezaretçinin imzadan imtina etmesi halinde Noterden ihbarname ile gönderilir ve ihbarname azil dilekçesi ekinde Genel Müdürlüğe verilir. Aksi takdirde, faaliyet bilgi formu verilinceye kadar teknik nezaretçi olarak yeni bir göreve bir yıl süresince atanamaz. Azillerde o yıla ait teknik nezaretçilik ücretlerinin ödenmesi gerekir.

(Teknik nezaret görevi; işveren ile yapılan sözleşmenin feshedilerek ruhsat sahibinin azletmesi, ruhsatların iptali, terki, devri, intikali, tescili (ruhsat sahibi ünvan değişikliklerinin sicil kayıtlarına tescili hariç), ruhsatın birleştirilmesi, teknik nezaretçinin istifası veya ölümü halinde sona erer. Bu gibi durumlarda ruhsat sahibi tarafından en geç on beş gün içerisinde yeni bir teknik nezaretçi atanması zorunludur. Yeni teknik nezaretçi atanıncaya kadar teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk ruhsat sahibine aittir.

Teknik nezaretçinin istifa ve azillerinin Genel Müdürlüğe on beş gün içinde bildirilmesi zorunludur. Aksi halde tarafların sorumluluğu devam eder. Bu süreden sonra üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat kaydedilir.)

DAİMİ NEZARETÇİ GÖREVİNİN SONA ERMESİ DURUMUNDA;

Daimi nezaretçinin istifa ve azillerinin Genel Müdürlüğe on beş gün içinde bildirilmesi zorunludur.

Ruhsat sahibi, daimi nezaretçinin işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini Genel Müdürlüğe bildirir.

Daimi nezaretçi atama ve ayrılma bildirimleri ruhsat sahibince yapılmakta veya ruhsat sahibinin noter tasdikli vekalet yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilerce yapılmaktadır.

Daimi nezaret görevi; işveren ile yapılan sözleşmenin feshedilerek ruhsat sahibinin azletmesi, ruhsatların iptali, terki, devri, intikali, tescili (ruhsat sahibi ünvan değişikliklerinin sicil kayıtlarına tescili hariç), ruhsatın birleştirilmesi, daimi nezaretçinin istifası veya ölümü halinde sona erer. Bu gibi durumlarda ruhsat sahibi tarafından daimi nezaretçi atanması şartlarının oluşması durumunda en geç bir ay içinde daimi nezaretçinin görevlendirilmesi zorunludur. Yeni daimi nezaretçi istihdam edilerek görevlendirilinceye kadar teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk ruhsat sahibine aittir. Daimi nezaretçinin istifa ve azillerinin Genel Müdürlüğe on beş gün içinde bildirilmesi zorunludur. Aksi halde tarafların sorumluluğu devam eder. Bu süreden sonra üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

Şartların oluşması durumunda daimi nezaretçi istihdam edilerek, görevlendirmeleri gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Daimi nezaretçi görevlendirilmesi halinde faaliyete izin verilir.)

Formları İndirmek İçin Bağlantılara Tıklayınız: Ek Form 20 ve Ek Form 21

Yorumlar kapatıldı.