IV-a, IV-b ve V. grup Ruhsatlara Ait Orman İzinleri Duyurusu

Bilindiği üzere, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanununun 9. maddesine “Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamı dışındaki sahalardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk on yıl süreyle 6831 sayılı
Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50 ‘si alınır. Alınan arazi izin bedelinde her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz, ” hükmü eklenmiştir.
Bu doğrultuda Orman Kanunun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidilerek, yapılan değişiklik 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanmıştır.
Bu sebeple, anılan Kanun maddesi hükmü gereği işlemlerin yürütülmesi hususunda aşağıda belirtilen listelerde IV-b ve IV-c işletme ruhsatlı sahalar ile V. grup işletme sertifikalı sahalara ilişkin, 05.12.2007 tarihinden sonra işletme izni düzenlenmiş ruhsat bilgileri Orman Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. İlk işletme
izin tarihi 05.12.2007 tarihinden sonra olup aşağıdaki listelerde ruhsat numarası bulunmayan ruhsat sahiplerinin ‘ilk işletme izin tarihini gösterir’ yazı talepleri, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecektir.

İlgili listeye erişmek için tıklayınız.

Yorumlar kapatıldı.