Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

Konu: Devlet Hakkı(Özel İdare ve KHGB Payı) Hakkknda
6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı Kanun gereği;
Büyük Şehir Belediye sınırları içinde kalan ruhsatlar için 2013 yılı (01/01/2013-31/12/2013 dönemi), geçmiş yıllarda tahakkuk ettiği halde henüz ödenmemiş ve gelecek yıllar için tahakkuk edecek Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Payları dahil olmak üzere Devlet Haklarının tamamı, ruhsat sahiplerinin bağlı bulunduğu vergi dairesinde genel bütçeye(Hazine) gelir kaydı ile ödenecektir.

Bilgilerinizi ve gereği rica olunur

Yorumlar kapatıldı.