Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Hakkında Duyuru

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Hakkında Duyuru

07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 37
nci maddesi hükmü gereği, 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa Ek Madde-13 eklenmiş, bu
madde ile birlikte Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kurulmuştur. TÜVEK’e veri,
numune ve doküman kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu sistemden yararlanılması ve diğer
uygulamalar ile ilgili usul ve esasları esasları düzenleyen “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ise 21.07.2017 tarih 30130 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Görevleri ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 1. maddesi
gereğince, veri ve karot bilgi bankası oluşturulması amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyon görevini
yürütmektedir. Bu amaçla, Yönetmeliğinin 6. Maddesinde de belirtildiği üzere, Türkiye genelinde kamu ve
özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen tüm jeolojik veriler
MAPEG tarafından ruhsat veya şirket bazında istenecek olup bu verilerin TÜVEK’e intikal ettirilmesi
sağlanacaktır.

“Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin Geçici
1. Maddesine göre TÜVEK tarafından değerlendirilmek üzere anlaşmalı olduğunuz bütün ruhsatlar ile ilgili
olarak söz konusu bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş olan tüm jeolojik veri ve dokümanların
(harita, stratigrafik kesit, analiz, test sonuçları, el örneği analizleri vb.) TÜVEK BS yazılım programı olan
https://tuvek.mta.gov.tr sitesine 01.07.2019 süre zarfında yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu sitede
gerekli eğitim dokümanları yer almakta olup, 03/06/2016 Tarihli ve 29731 Sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanan Yönetmelik Gereği Bakanlığımızca Yeterlik Belgesi Verilen Kuruluşlar e-devlet üzerinden kimlik
doğrulama ile yetki alanlarına erişim sağlayarak gerekli işlemleri yapabilecektir.

Diğer yandan, “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Yönetmeliği”nin “Jeolojik Verilerin TÜVEK’e Teslimi” başlığı altında yer alan 6. Maddesinin 1.
fıkrasında“Türkiye genelinde, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma
faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri ve dökümanlar MİGEM’in koordinasyonunda TÜVEK’e iletilir.
TÜVEK’e iletilen tüm bilgiler arşivlenir.”ve 2. fıkrasında “Birinci fıkrada belirtilen veriler; a) Arama faaliyet
döneminin sonunda en geç işletmeye geçiş aşamasında, b) Maden ruhsatının terk talebi yapıldığında terk
dilekçesi ile birlikte, c) Ruhsatın herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda, tebliğ tarihinden itibaren
iki ay içerisinde, ç) Hammadde üretim izin sahalarında yapılan işletme faaliyeti esnasında ve/veya işletme
ruhsat sahalarında arama amaçlı örnekleme ve/veya sondaj yapılması halinde yıllık faaliyet raporu ile
birlikte, TÜVEK’e teslim edilir. Aksi takdirde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince MİGEM tarafından
işlem yapılır.” hükümleri doğrultusunda YTK’ların sözleşmeli bulunduğu tüm ruhsat sahalarının yukarıda
belirtilen aşamalara gelmesi halinde de söz konusu ruhsatlara ait jeolojik verilerin aktarılması amacıyla
https://tuvek.mta.gov.tr web sitesi kullanıma açılmıştır ve gerekli dokümanların internet adresine
aktarılması gerekmektedir.

Söz konusu web sitesine bilgilerin nasıl aktarılacağı aşağıdaki videoda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Sözleşmeli olduğunuz ruhsatlara ait jeolojik verilerin https://tuvek.mta.gov.tr web sitesine yüklenmesi ve
TÜVEK tarafından talep edilmesi halinde verilere ait fiziksel numunelerin TÜVEK’e ulaştırılması
gerekmektedir. Aksi takdirde Maden Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki cezai hükümler
uygulanacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve program hakkındaki sorularınız için aşağıdaki adreslerle irtibat sağlayabilirsiniz.

erhan.binici@ankaref.com
penbe.turhan@mta.gov.tr 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Yorumlar kapatıldı.