Zeka Kalkınma Ajansı

ZAFER
Türkiye’de kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,  sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Bu 26 ajanstan biri olan ve  Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak illerine destek vermek amacıyla kurulan Zafer Kalkınma Ajansıda bunlardan biridir.

Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Proje ve Faaliyetler

Kalkınma Ajansları, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,  kamu kurumu niteliğinde meslek  kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve  tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekler:

 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
 • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlere) Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman,  örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanan Mali ve Teknik Destek Türleri

Doğrudan Finansman Desteği: Doğrudan finansman desteği, ajansın başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır ve bu destek proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılır.

Faiz Desteği: Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz Kredi Desteği: Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

Teknik Destek: Ajans;  yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve  programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve  proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlar.

Enfa Mühendislik Olarak Zafer Kalkınma Ajansı Proje Hazırlama ve Destek Faaliyetleri Hizmetlerimiz

 1. Proje Belirleme (Projelerin Kalkınma Ajansı’nın istediği kriterler açısından incelenmesi)
 2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 5. Proje Dosyasının Oluşturulması
 6. Proje Başvurusunun Yapılması
 7. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi

Yorumlar kapatıldı.